Contact

House of Beauty
​Dragonder 28a
​5555XZ Valkenswaard

Telefoonnr: 0630301083
​info@houseofbeautyvalkenswaard.nl

Website schoonheidssalon:
​www.houseofbeautyvalkenswaard.nl

Vernieuwen
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van House of Beauty zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van House of Beauty Valkenswaard zijn vrijblijvend en House of Beauty behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door House of Beauty Valkenswaard. House of Beauty is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van House of Beauty en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan House of Beauty verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door House of Beauty Valkenswaard verrichte leveringen. House of Beauty Valkenswaard erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1. Betaling kan plaatsvinden door vooraf overmaken, contant bij aflevering (rembours), door middel van Eurocard/mastercard en Ideal. 
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.
3.3 Afhankelijk van de omvang van de bestelling wordt een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. De juiste hoogte van deze bijdragen wordt kenbaar gemaakt op de website van House of Beauty Valkenswaard onder "verzending".
3.5.  De minimale ordergrootte bedraagt 25 Euro exclusief verzendkosten.
3.6. Bij levering onder rembours en bij betaling door middel van creditcard worden betalingskosten in rekening gebracht. De hoogte van de betalingskosten wordt kenbaar gemaakt op de website van House of Beauty Valkenswaard onder "betaling".

Artikel 4 bestellingen/communicatie
4.1. House of Beauty Valkenswaard is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en House of Beauty Valkenswaard, dan wel tussen House of Beauty Valkenswaard en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en House of Beauty Valkenswaard. Bij eventuele vragen of klachten zal House of Beauty Valkenswaard zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.  

Artikel 5 Levertijd
5.2. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. House of Beauty Valkenswaard is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.3. Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen.
5.4. House of Beauty Valkenswaard behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.5. House of Beauty Valkenswaard hanteert een maximale levertermijn van 14 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6 Incorrecte levering
6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij middels email, info@houseofbeautyvalkenswaard.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen/orders gebruikt de klant het email-adres info@houseofbeauty.nl. House of Beauty Valkenswaard reageert uiterlijk binnen twee werkdagen op iedere klacht/incorrecte levering.

Artikel 7 Annulering bestelling
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met House of Beauty Valkenswaard te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk per email aan House of Beauty Valkenswaard te melden. De klant dient het product na overleg met House of Beauty Valkenswaard te sturen naar een door House of Beauty Valkenswaard vastgesteld retouradres. De klant dient in elk geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met House of Beauty Valkenswaard ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Beauty Express deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat House of Beauty Valkenswaard het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
7.4. House of Beauty Valkenswaard behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

Artikel 8 Overmacht
8.1. House of Beauty Valkenswaard is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan House of Beauty Valkenswaard verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. House of Beauty Valkenswaard draagt het risico tijdens het transport.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. House of Beauty Valkenswaard kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
10.2. House of Beauty Valkenswaard is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Beauty Express tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.
Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2. Creditcard gegevens van de klant -zoals kaartnummer en vervaldatum- worden door House of Beauty Valkenswaard in geen enkel bestand opgeslagen.
11.3. Gegevens van de klant zullen door House of Beauty Valkenswaard niet worden verkocht of verhuurd aan derden.
Artikel 12 Diversen
12.1. Indien de klant aan House of Beauty Valkenswaard schriftelijk opgave doet van een adres, is Beauty Express gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan House of Beauty Valkenswaard schriftelijk per email opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
12.2. Wanneer door House of Beauty Valkenswaard gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door House of Beauty Valkenswaard.
12.3. House of Beauty Valkenswaard heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Beauty Express te wijzigen.
12.4. House of Beauty Valkenswaard is een handelsmerk van Schoonheidssalon House of Beauty Valkenswaard.
Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • House of Beauty
© 2017 - 2024 House of Beauty | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel